NOU 2019: 21 Framtidens fiskerikontroll skriver s. 61"Det er vanskelig å sammenholde eksportstatistikken med seddelførte landinger."

Fiskekjøpernes Forening mener derfor at det er behov for kunnskap som kan brukes til å kontrollere at mengdene fisk som eksporteres ikke overstiger det som er tilgjengelige kvoter, hensyntatt import og innenlands konsum.  Den manglende kontrollen fører til storstilt økonomisk og miljømessig kriminalitet. NOU 2019:21 bekrefter at den manglende kontrollen er en av hovedårsakene til storstilt økonomisk og miljø- kriminalitet - kriminalitet som er behørig dokumentert i flere forskningsprosjekter og oppsummert i samme NOU.

Uttaket av ressursene rapporteres fortløpende ved landing, men siterte NOU konkluderer med at kontrollen er for dårlig, blant annet fordi det stilles spørsmål ved om eksportstatistikken er nøyaktig nok.  Grunnen til spørsmålsstillingen er at omregningsfaktorene fra ferdig produkt til landet vekt/kvotevekt ikke er tilstrekkelig presise.

Vi mener at følgelig må det avsettes tilstrekkelige ressurser til at mer presise omregningsfaktorer kommer på plass, slik at eksportstatistikken kan bli et nyttig verktøy i kontrollen med det norske uttaket fra fiskeressursene.  

Om lag 90 prosent av fiskeressursene vi høster skjer i samarbeid med andre nasjoner.  Det er en selvsagt forutsetning at høstingen skjer i henhold til FNs bærekraftmål. Vi ønsker å understreke det som står presisert i det mottatte forslaget: «Statistikken er et viktig informasjonsgrunnlag for forskning og analyse av fiskerinæringen, og inngår som grunnlag i nasjonalregnskapssystemet. Den blir også brukt av FAO, Eurostat, OECD og en rekke internasjonale fiskeriorganisasjoner for internasjonale sammenligninger

Avgitt 21.08.2020

Høringsuttalelse fra Fiskekjøpernes Forening til Meld. St. 32 (2018-2019)

Les hele høringsuttalelsen, vedlagt 

Fiskekjøpernes Forening har gjennom mer enn ti år påpekt svakhetene ved fiskerikontrollen.

 Vi har også påpekt en rekke muligheter for bedre kontroll. Ut fra at ressursbruken ikke er ubegrenset, er vi kommet frem til:

Det bør etableres en ny enhet som bygger på den ekspertisen som de forskjellige enhetene har opparbeidet. Det er en forutsetning at den nye enheten er enkel, effektiv og har de nødvendige fullmakter og ressurser. Beliggenhet nær der de store fiskeriene foregår, vil trolig være en fordel.

Det må vedtas forskrifter som gjør at det nye organet kan gjennomføre en effektiv kontroll, det vil si: 

 1. Rapportering av kvanta på lager minst hvert kvartal
 2. Lagrene på være innrettet slik at de er kontrollerb
 3. Revisorgodkjent kvantumsregnskap må innføres
 4. Ved avvik på normerte utbyttetall må det foreligge dokumentasjon som er verifiserbar 
 5. Datateknologi må tas i bruk i større utstrekning enn i dag
 6. Elektroniske fraktbrev må innføres på samme måte som for «seddel på minuttet» til fiskesalgslagene
 7. Nivået på myndighetenes reaksjoner på lovbrudd synes ikke å virke avskrekkende. Fifor er av den oppfatning at strengere staffer avgjort må vurdere
 8. Myndighetenes oppgave blir først og fremst å kontrollere revisorfirmaene samt å gjøre stikkprøver på vektene på partier som er klargjort for salg8. myndighetenes oppgave blir først og fremst å kontrollere revisorfirmaene samt å gjøre stikkprøver på vektene på partier som er klargjort for salg/eksport eller under transport fra produsenter og eksportører

 

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top