Bjørg Helen Nøstvold

Bjørg Helen Nøstvold

Statsekretær Trine Danielsen ville bare svare på to spørsmål under Årsmøtet i Bodø 28.august. Hun ba FiFor sende resterende spørsmål og innspill til NFD, så skulle de svare så godt de kunne i ettertid. FiFor sine innspill gikk på 6 tema og et oppsamlingspunkt. 

1. Fiskerikriminalitet
2. Skal havressursloven etterleves? 
3. Det Grønne skiftet
4. Utslipp av gråvann fra fiskemottak
5. Strukturerings konsekvenser
6. Kvoteøkning for torsk
Nedenfor er FiFor sine innspill vedlagt i sin helhet. 

På årsmøtet ble det lovet utkast til Smittevernveilder til FiFor sine medlemmer. Denne ligger nedenfor. Veilederen er et utgangspuntk som bør justeres i forhold til egne forhold. Er det utfordringer med nedlasting, kan dere kontakte Bjørg Nøstvold direkte. 

Regjeringen har Forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023 ute til høring.

FiFor synes dette er en viktig anledning til å spille inn tiltak som kan gjøre eksportstatistikken nøyaktig nok til å brukes i kampen mot fiskerikriminalitet. 

Les hele høringsnotatet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing---forslag-til-nasjonalt-statistikkprogram-2021-2023/id2704856/

Les hele Fifor sitt innspill under uttalelser.

 

NOU 2019: 21 Framtidens fiskerikontroll skriver s. 61"Det er vanskelig å sammenholde eksportstatistikken med seddelførte landinger."

Fiskekjøpernes Forening mener derfor at det er behov for kunnskap som kan brukes til å kontrollere at mengdene fisk som eksporteres ikke overstiger det som er tilgjengelige kvoter, hensyntatt import og innenlands konsum.  Den manglende kontrollen fører til storstilt økonomisk og miljømessig kriminalitet. NOU 2019:21 bekrefter at den manglende kontrollen er en av hovedårsakene til storstilt økonomisk og miljø- kriminalitet - kriminalitet som er behørig dokumentert i flere forskningsprosjekter og oppsummert i samme NOU.

Uttaket av ressursene rapporteres fortløpende ved landing, men siterte NOU konkluderer med at kontrollen er for dårlig, blant annet fordi det stilles spørsmål ved om eksportstatistikken er nøyaktig nok.  Grunnen til spørsmålsstillingen er at omregningsfaktorene fra ferdig produkt til landet vekt/kvotevekt ikke er tilstrekkelig presise.

Vi mener at følgelig må det avsettes tilstrekkelige ressurser til at mer presise omregningsfaktorer kommer på plass, slik at eksportstatistikken kan bli et nyttig verktøy i kontrollen med det norske uttaket fra fiskeressursene.  

Om lag 90 prosent av fiskeressursene vi høster skjer i samarbeid med andre nasjoner.  Det er en selvsagt forutsetning at høstingen skjer i henhold til FNs bærekraftmål. Vi ønsker å understreke det som står presisert i det mottatte forslaget: «Statistikken er et viktig informasjonsgrunnlag for forskning og analyse av fiskerinæringen, og inngår som grunnlag i nasjonalregnskapssystemet. Den blir også brukt av FAO, Eurostat, OECD og en rekke internasjonale fiskeriorganisasjoner for internasjonale sammenligninger

Avgitt 21.08.2020

Høringsuttalelse fra Fiskekjøpernes Forening til Meld. St. 32 (2018-2019)

Les hele høringsuttalelsen, vedlagt 

Fiskekjøpernes Forening har gjennom mer enn ti år påpekt svakhetene ved fiskerikontrollen.

 Vi har også påpekt en rekke muligheter for bedre kontroll. Ut fra at ressursbruken ikke er ubegrenset, er vi kommet frem til:

Det bør etableres en ny enhet som bygger på den ekspertisen som de forskjellige enhetene har opparbeidet. Det er en forutsetning at den nye enheten er enkel, effektiv og har de nødvendige fullmakter og ressurser. Beliggenhet nær der de store fiskeriene foregår, vil trolig være en fordel.

Det må vedtas forskrifter som gjør at det nye organet kan gjennomføre en effektiv kontroll, det vil si: 

 1. Rapportering av kvanta på lager minst hvert kvartal
 2. Lagrene på være innrettet slik at de er kontrollerb
 3. Revisorgodkjent kvantumsregnskap må innføres
 4. Ved avvik på normerte utbyttetall må det foreligge dokumentasjon som er verifiserbar 
 5. Datateknologi må tas i bruk i større utstrekning enn i dag
 6. Elektroniske fraktbrev må innføres på samme måte som for «seddel på minuttet» til fiskesalgslagene
 7. Nivået på myndighetenes reaksjoner på lovbrudd synes ikke å virke avskrekkende. Fifor er av den oppfatning at strengere staffer avgjort må vurdere
 8. Myndighetenes oppgave blir først og fremst å kontrollere revisorfirmaene samt å gjøre stikkprøver på vektene på partier som er klargjort for salg8. myndighetenes oppgave blir først og fremst å kontrollere revisorfirmaene samt å gjøre stikkprøver på vektene på partier som er klargjort for salg/eksport eller under transport fra produsenter og eksportører

 


I lederen blir to Nofima-forskere hyllet for at de beveger seg inn i den politiske debatten. For at redaktøren skal få deres politiske utsagn til å fremstå riktig gjøres det en konstruksjon av holdningene til de som mener at trålerne bryter sin samfunnsplikt. De aller fleste vet at tråler-rederiene spesialiserer seg som leverandør av råstoff til utenlandsk industri. Bare deler av klippfiskindustrien i Norge benytter dette råstoffet. Redaktøren vet utmerket godt dette og han vet også at brorparten i norsk fiskeindustri ikke får lønnsomhet i det fryste råstoffet som havfiskeflåten leverer selv om industrianlegget ligger vegg i vegg med sentralfryselageret. På disse lagrene skjer det omtrent ingen norsk verdiskaping. Lønnskostnadene er på rundt 10 øre pr. kilo levert fisk som bare er 1 til 2 % sammenlignet med fiskeindustrien for øvrig.
Fiskekjøpernes Forening (FiFor) mener at norsk lovverk er til for og etterfølges. Havressursloven sier at ilandbrakt råstoff skal sikre sysselsetting og bosetting i fiskeriavhengige kystsamfunn. Å karakterisere aktører som mener dette med å titulere dem som sjarkromantikere og å være mot en differensiert flåte, er meningsløst. Slike konstruksjoner er bare med på å ødelegge en særdeles viktig debatt.
Nofima har skrevet mange rapporter der blant annet lederne på fiskeindustrianlegg er intervjuet. Tilsvarende intervju lå bak PWC sin utarbeiding av Sjømatbarometeret i januar 2019. Det som er felles for disse er at driftslederne i fiskeindustrien unisont holder mangel på tilgang, kvantum og kvalitet på råstoffet som viktigste årsak til svak lønnsomhet i industrien. Hvorfor holdes Nofimaforskernes sine politiske ytringer fram som belegg for hva som gagner norsk bearbeiding (fiskerinæringen), når de som faktisk jobber med utfordringene daglig vet hva hovedproblemet er?
Visst må vi ha en differensiert flåte. Det betyr en flåte som bidrar til å optimalisere norsk verdiskaping. Og ensidig fokusere på fartøyenes størrelse leder oss på feilt spor. Det er kvaliteten og ferskheten som ilandføres som er vårt komparative fortrinn. Med en riktig utformet fiskeripolitikk kan den sikre oss størst og mest bærekraftig verdiskaping. Trålerne får statlige drivstoffsubsidier (kr 6 mill. pr.fartøy pr.år), og har 3 - 4 ganger større klimautslipp av klimagasser enn kystflåten. Når de eksporterer ubearbeidet råstoff bidrar de i tillegg til liten grad av verdiskaping slik det er nedfelt i Havressursloven. For øvrig har vi store kystbåter som med tilpasset regelverk for sine landinger, kan utjevne leveransene over året.
Problemet er at hele næringen styres på rederinteressene sine premisser. Dette gjennomsyrer kvotemeldinga som Stortinget vedtok i mai. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet inkludert konsekvensanalyser neglisjeres. Det er det Riksrevisjonen gir fiskeriforvaltningen alvorlig kritikk for.
I mellomtiden fortsetter Fiskeribladet med å støtte opp under særinteressene som de største havfiskerederiene representerer med aktiv politisk input fra de ovenfor nevnte Nofima-ansatte. Og i mellomtiden vil norsk bearbeiding av fisken fortsette å gå ned fordi tilgjengelig kunnskap ikke synes å være det viktigste.
PS! Lederartikkelen viser til at urbanisering med etablering av næringsklynger er veien å gå for å oppnå lønnsom fiskeindustri. Her vises det til eksemplene Båtsfjord, Myre m.fl. Da etterlyser vi en oppfølgende forklaring på Primex sine problemer. De har jo tilgang på fryst råstoff på stedet gjennom hele året.
Fiskekjøpernes Forening
Steinar Eliassen (leder) Arnold Jensen (sekretær)

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top