HØRINGSSVAR TIL NOTAT OM REGULERING AV FISKET ETTER KONGEKRABBE I 2015 OG 2016

Fiskeridirektoratet

Bergen

 

 1. juli 2015

 

HØRINGSSVAR TIL NOTAT OM REGULERING AV FISKET ETTER KONGEKRABBE I 2015 OG 2016 FRA FISKEKJØPERNES FORENING

 

Det vises til høringsnotat av 11. 6. 2015.

Gjennomføring av fisket med endret kvoteår.

Produsentene av norsk kongekrabbe har arbeidet langsiktig gjennom mange år for å fremme kvaliteten på norsk kongekrabbe. Ikke minst har dette skjedd gjennom foreningen for varemerket «Varanger». En rekke krav til produkt og pakning er spesifisert. Krav til kjøttfylde er fundamentalt. Man vet at kjøttfylden er lavest om våren. Da er det også skallskifte som ofte er årsak til kvalitetsproblem.

Ved endring av kvoteåret til å starte 1. januar, vil det være fristende å starte fisket tidlig på året selv om kvaliteten på krabben er svært dårlig. Settes krabbe med lav kjøttfylde ut igjen, vil den ofte bli skadet som følge av håndtering.

Fiskekjøpernes Forening mener derfor at det bør innføres forbud mot fangst av krabbe fra 1. mars til 30. juni.

 

Kvotefordeling ved innfasing av nytt reguleringsår

Ut fra tidligere års erfaringer med hvordan fisket har fordelt seg over året, foreslår Fiskekjøpernes Forening at av kvoten for 2015-2016 tillates det at inntil 90 % kan fiskes i 2015.

 

Ny modell for kvotetildeling

Kongekrabben kan utgjøre en betydelig tilleggsinntekt for en del fiskere med relativt liten arbeidsinnsats. For de fleste fiskebruk er imidlertid bearbeiding av hvitfisk langt viktigere. Tilgang på råstoff er stort sett alltid en knapp faktor. Det oppleves ikke rettferdig at enkelte fiskere nærmest kan skumme fløten på bekostning av andre som har en drift som i større grad opprettholder næringslivet i Finnmark. Fiskeridirektoratets forslag må karakteriseres som svært moderat.

Fiskekjøpernes Forening slutter seg derfor til Fiskeridirektoratets forslag til kvotetildeling der det kreves at en minst må ha levert fisk for kr 100 000 for å oppnå kvotefaktor 1,0.

 

Minste fartøylengde for adgang til å delta

Det kan avgjort stilles spørsmål ved om en båtlengde på 6 meter er tilstrekkelig til å ta vare på fangsten på en tilfredsstillende måte. Det hevdes også i notatet at «Det minsker også risikoen for at små fartøy benyttes som kvotefartøy for omskrivning av fangst som i realiteten tas med større og mer egnede fartøy.» Vi stiller oss tvilende til at en økt fartøylengde til 6 meter, hvor det fortsatt vil dreie seg om åpne båter, vil legge vesentlige begrensninger i veien for omskrivninger.

 

Fiskekjøpernes Forening foreslår at minste lengde på båter som skal delta i lukket gruppe etter kongekrabbe settes til 7,5 meter.

 

Røkting av samleteiner

Det ligger i sakens natur at i samleteiner samles fangsten fra flere teiner over flere dager. Erfaringer fra oppsamling i kar på land viser at ikke all krabben er like levedyktig. Det er innlysende at røkting av samleteiner er nødvendig.

 

Fiskekjøpernes Forening mener at det bør settes følgende krav til samleteiner:

 1. De merkes med båt- eller produsentnummer
 2. De røktes daglig
 3. Det settes en maksimal lagringstid i samleteiner, forslagsvis 10 dager
 4. Det settes begrensninger for mengde pr volumenhet
 5. Mengde pr teine skal registreres

 

 

Ulempen som kongekrabben påfører annet fiskeri

 

På Porsangerfjorden utgjør krabben et meget stort problem for fiske med line og garn. Som dokumentasjon sendes i separat mail fotografier og videoer tatt av fiskere fra Nordvågen. Disse er lokalkjente og setter bruket sitt der det er minst risiko for å bli plaget med krabbe. Likevel opplever de å få så mye krabbe i garnene at garnene blir ødelagt. Fiske med line hindres av at krabben går løs på både fisk og agn etter få timer.

 

Fiskekjøpernes Forening mener derfor, som tidligere, at det er påkrevet at grensen for det regulerte krabbefisket flyttes østover til Nordkyn.

 

 

Fiskekjøpernes Forening

 

 

Odd-Magne Nylund                                                             Sture Olsen

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top