Nyheter

Nyheter (25)

 

Årsmøte i Fiskekjøpernes Forening 30. og 31.august på Radisson Blu Hotel i Bodø.

Høring Kystfiskekvota.
Kystfiskeutvalgets innstilling som konkluderte med at kystens befolkning til alle tider har hatt tilgang til fisken i havet, ble kraftig barbert av myndighetene da bare 3000 tonn torsk ble avsatt til ordningen.  Slik ordningen ble innrettet, førte det lave kvantumet også til at kun en liten del av flåten i åpen gruppe fikk nyte godt av den avsatte kvota. 

De tilbudspliktige trålerne leverer i dag et råstoff der langt på vei 100 % er uegnet for lønnsom bearbeiding i Norge.  Det eksporteres i all hovedsak ubearbeidet og norsk fiskeindustri møter dette igjen i markedet.  Fisk fanget av norske trålere har dermed den stikk motsatte virkning for norsk fiskeindustri sammenlignet som trålfisken skulle bidra med.  I stedet for å trygge lønnsomme arbeidsplasser i fiskeindustrien river den grunnlaget vekk under norsk verdiskapning og bosetting langs kysten i Norge.

På denne bakgrunn mener Fiskekjøpernes Forening at kvoter i henhold til Kystfiskeutvalgets innstilling må økes og må gjelde for hele det området som har innsig av skrei. I første omgang må  minst 6000 tonn overføres fra trålernes torskekvote, og tilføres kystfiskeordningen. Virkeområdet må utvides til å omfatte kysten fra grensen mot Russland og til og med Nord-Trøndelag.  Det vil kunne gi de ca. 600 båtene i åpen gruppe som ifølge statistikken fisker mer enn 15 tonn en mulighet for en tilleggskvote på 10-15 tonn.

 Styret i Fiskekjøpernes Forening

Næringskomiteen
Stortinget
0026 Oslo                                                                Akkarfjord/Tromsø, 25.11.2017
 
«SJØKART FOR ØKT VERDISKAPNING I NORGE»
 
Fiskekjøpernes Forening (Fifor) observerer at Fiskeridepartementet fortsetter med sin mangeårige politikk med tilfeldige dispensasjoner. I den senere tid gjelder dette den såkalte «Hjeltnes-kvota» og «Klo-kvota».  Vedtakene føyer seg inn i rekken av innfall som medfører at vi står overfor en fullstendig uforutsigbar fiskeripolitikk.  Dette rammer næringsutøvere som befinner seg mellom knappe råstofftilførsler og markedet spesielt hardt.  Disse næringsutøverne er ofte hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn og opplever nå at det ikke er likhet for loven. 
 
De ville fiskeressursene i Norge er fullt utnyttet og det kan ikke fortsette at Norge som tar mål av seg til å være verdens fremste sjømatnasjon har en fiskeripolitikk etter innfallsmetoden.  På denne bakgrunn krever Fifor at Stortinget nå starter arbeidet med å lage et «Sjøkart for økt verdiskapning av den norske fisken», med utgangspunkt i at det er fiskeressursene som er den knappe faktoren.  Dette må skje i overensstemmelse med Havressurslova, som ble vedtatt av et enstemmig Storting, gjeldende så seint som fra 1.1.2009. §1 «Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane …og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna»
 
Vi mener spesielt at det må legges vekt på hvordan man skal bedre kvaliteten – og dermed øke eksportverdien - på norske fiskeprodukter.  Fifor vil gjøre Stortinget oppmerksomhet på det forhold at omkring førti prosent av torsken fryses på sjøen.  Størsteparten av dette kvantumet eksporteres via sentrale fryseterminaler der verdiskapninga bare utgjør noen få øre pr kilo.  Torsken ender deretter opp som råstoff for såkalte «commodities», det vil si varer i det laveste prisleiet.  Denne produkttypen presser ned prisen på produkter med
 høy kvalitet som er produsert i Norge. De reduserer eksportverdien av de norske fiskeressursene og river grunnlaget unna norske arbeidsplasser. 
 
Fifor mener at blant annen følgende punkter må vektlegges:  
 
- Ferskt råstoff er norsk fiskerinærings fremste konkurransefortrinn, følgelig må en større del av fisken føres på land i fersk tilstand for å kunne bearbeides på en lønnsom måte i Norge - Med unntak av noen få uker i året, har alle Fifors medlemmer for lite  råstoff, følgelig må det føres en politikk som sikrer at det er mulig også for oss å konkurrere om fisken ut fra hvor dyktige vi er til å skape verdier av råstoffet. - Omstilling kreves fra å tenke kvantum til å tenke kvalitet og verdi  - Ressurskontrollen må styrkes kraftig - Trålstigen må nedtrappes - Fifor´s medlemmer opplever at strukturpolitikken gradvis har redusert - og i noen tilfeller utradert råstofftilførselen til vår industri. Noen få uker i året har de fleste tilfredsstillende tilgang, men strukturering og kvotesalg fører til at stadig flere verdiskapende helårsarbeidsplasser forsvinner, med det resultat et de erstattes av utenlandske sesongarbeidere. 
 
Resultatet kommer som følge av at politikken ikke er i tråd med Havressurslova - og fører igjen til at innovasjon og investeringer i industrien uteblir. 
 
 
Fifor bidrar gjerne med sin kompetanse for at nasjonen Norge skal få utarbeidet et Sjøkart for økt verdiskapning i Norge.
 
 
 
Styret i Fiskekjøpernes Forening    
 
 
Steinar Eliassen sign.     Ann Kristin Kvalsvik sign. Styreleder        Nestleder

Høringskommentarer fra Fiskekjøpernes Forening - Fifor

Pliktsystemet virker ikke.  Det har fiskeriminister Sandberg rett i.

Omstilling og endringsvilje er nødvendig!

Fifor har siden foreningen ble stiftet for 10 år siden fremholdt at trålerne ikke har fungert som leverandører av råstoff til fiskeindustri på mange tiår.  Som konsekvens må kvotene tilbakeføres til kystflåten.

 

1.Historien  

i. For å sikre jevnere råstofftilgang fikk fiskeindustribedrifter på 1960- og 70-tallet tildelt trålere som hadde leveringsplikt til de enkelte anlegg.  Foredlingsbedriftene fikk dispensasjon fra Deltakerloven (ref. 2.1.) til å eie trålere.  Trålerne ble aldri noen stor suksess siden heller ikke de fisket godt nok i den fiskefattige perioden om høsten. Fra slutten av 1980- tallet og utover 1990-tallet fungerte pliktene dårligere og dårligere. Ikke minst skyldtes dette at internasjonal fiskeindustri, blant annet med norsk råstoff, rev vekk grunnlaget for en lønnsom norsk produksjon av frossenfilet

ii. Etter EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 mistet norsk fiskeindustri en viktig del av sin omvendte tollbeskyttelse på råstoffet – industrien i EU måtte ikke lenger betale 12 prosent toll på norsk torsk, hyse og sei og ble følgelig langt sterkere konkurrenter for norsk filetindustri.

iii. Kina ble dessuten en stor importør av fryst råstoff utover 1990-tallet og ved bruk av dobbeltfrysing og billig arbeidskraft overtok landet markedet for fryst filet.

iv. Når markedet for fryst filet forsvant og det krevdes at filetindustrien la om til å produsere fersk filet, var råstoffet fra trålerne av for dårlig kvalitet til at det kunne bearbeides lønnsomt med norsk lønnsnivå. Kineserne kjøpte det meste av den fryste fisken, mens den ferske var for gammel til å bearbeides og selges som fersk filet ut fra Norge. Følgelig har en minimal, nesten ubetydelig, andel av de pliktbelagte kvotene blitt bearbeidet på land gjennom de senere år. (1,6 prosent ifølge fiskeriministeren). Råstoffet fra trålerne har dermed mistet sin betydning for sysselsettingen i fiskeindustrien i Nord-Norge.

v. På slutten av 1990-tallet var det innlysende at med de konsesjonsbetingelsene som påhvilte trålerne var det ikke mulig å få til en drift som var lønnsom ved å kombinere tråldrift og filetproduksjon. Trålerne var for dyre i drift og det råstoffet som kom på land var av for dårlig kvalitet. Derfor hadde Røkke omtrent ikke konkurranse da han på 1990-tallet startet oppkjøp av et stort antall filetbedrifter, med tilhørende trålerkonsesjoner. Det kan ikke observeres spor av at Røkke, mens han var eier, gjorde forsøk på å få til lønnsom drift på anleggene sine.  Norway Seafoods/Aker Seafoods rapporterte derfor aldri om overskudd i den perioden han var hovedeier i selskapet.  Ut fra egne utsagn fra Røkke, som ligger åpent på internett, må det uten forbehold kunne hevdes at Røkke alltid visste at konsesjonsvilkårene skulle overholdes. Han må imidlertid ha sett at trålkonsesjonene hadde et unikt potensial for verdistigning om han fikk satt konsesjonsvilkårene ut av spill.  Røkke og Nergård, med Sjømat Norge som støttespiller, klarte da også å få fiskeriminister Ludviksen til å omgjøre leveringsplikten til tilbudsplikt.  De var dermed kommet et godt stykke på vei til å gjøre trålkonsesjonene svært lønnsomme.

 

2. Konsekvenser av å følge forslagene i «Pliktmeldinga»

2.1. Ulovlig

Med dagens lovverk vil det være ulovlig å tillate Lerøy og Nergård å bli sittende med trålkonsesjoner. Det er de spesiell pliktene som er pålagt konsesjonene som i sin tid ga grunnlaget for at fiskeindustribedriftene fikk dispensasjon. Dersom de skal få eie fiskefartøy uten spesielle plikter, må Deltakerloven oppheves. Uten en Deltakerlov som krever at mer enn 50 prosent av fiskefartøyet eies av aktive fiskere, vil hvem som helst vil kunne eie fiskefartøy.  En vil også måtte regne med at norske fiskeressurser vil bli liggende åpent for utenlandsk eierskap.  Det er heller ikke mulig å se at forslagene i St.meld. 20 kan være i overensstemmelse med Havressurslova.

2.2. Verdiskapning

Begrensede kvoter er den knappe faktoren for å øke verdiskapningen i fiskeriene.  Mens man kan øke innsatsen av alle andre ressurser i fiskerinæringa, er tilgangen på fisk begrenset av kvoter.  Skal man øke verdiene av norske fiskeressurser er det følgelig nødvendig å legge størst vekt på å få størst mulig verdi ut av hvert kilo fisk. Det har aldri vært påvist stordriftsfordeler innen produksjon av hvitfisk – jfr. de økonomiske resultatene til Norway Seafoods og Nergård.   «Lokomotivet» for næringen, som daværende SND – nåværende Innovasjon Norge - mente å skape sammen med Røkke, har vært en tilnærmet katastrofe, både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk.  I de to årene 2014 og 2015, som var historisk gode år for norsk fiskeindustri, var underskuddet i Norway Seafoods (NS) 109 millioner kroner. Dette til tross for at de delvis ikke ble belaste leie for anleggene sine av søsterselskapet Havfisk fordi NS aldri hadde vært i stand til å betale husleie. Forklaringen på at «lokomotiver» ikke fungerer, er at for å få maksimal verdiskapning ut av de ville ressursene, må en operere i optimalt samspill med naturen.  Store og stive system fungerer langt dårligere til dette enn små og fleksible aktører gjør. Markedet etterspør og betaler best for fersk fisk av god kvalitet.  Dermed er det direkte verdiødeleggende å fortsette å gi privilegier til trålere som enten lander fryst fisk – som er det som markedet er minst villig å betale for – eller fersk fisk som blir så gammel når den landes, at den ikke lar seg bearbeide maskinelt.  Det er en konsekvens av at trålerne er så store og dyre at de ikke vil kunne lande fisk etter bare to dagers fiske. Trålerne er også de som er desidert dårligst til å ta vare på restråstoffet.  Å la de største trålerne operere fritt, er derfor en ødeleggelse av verdifulle naturressurser.

2.3. Konkurransevridning

Til tross for at fisken som trålerne bringer på land aldri oppnår de høyeste prisene, er det nå blitt tillatt å samle så mange kvoter på hver tråler slik at fangstmaskinene er blitt så effektive at trålkvotene har fått svært stor verdi.  Pliktmeldingen legger opp til at det skal føres over verdier på ca. 200 millioner kroner pr trålkonsesjon, (etter fradrag av 20 %, ref. trålrederiet Hermes) til sammen 9,2 milliarder, til de som i dag disponerer de pliktbelagte trålkvotene.  Det vil innebære en konkurransevridning som vil gjøre situasjonen ulevelig for alle de fiskeprodusentene som ikke oppnår de samme privilegiene.  (Allerede i år erfarer vi andre aktører i bransjen en konkurransesituasjon fra Lerøy, og delvis fra Nergård, når det gjelder å kjøpe fisk, som ikke på noen måte forklares med prisene som de samme selskapene selger fisken for i markedet.) Dette tilsier at Lerøy alene vil ha kontroll over kvoter tilsvarende over 300 gjennomsnittlige kystfiskebåter.  Hver av de 10 trålene Lerøy disponerer vil få beholde 600 ganger (ca. 3000 tonn) større torskekvoter enn det båtene i Nord-Norge tilbys som kompensasjon. Vi øvrige aktører vil nødvendigvis bli tvunget til å gå rettens vei for å oppnå likhet for loven.  Forutsigbarheten, som ofte vektlegges i forbindelse med fiskernes investeringer, vil totalt forsvinne for oss andre fiskeprodusenter.

 

2.4. Klima og miljø

Trålerne gir de desidert største miljømessige fotavtrykkene.  Det skjer ved at bunntrålene ødelegger bunnvegetasjon og fanger uønsket bifangst av arter som ikke skal fiskes på som f. eks. uer (sebastes marinus,) blåkveite mm.  I tillegg slipper trålerne ut 3-4 ganger større mengder klimagasser pr kilo fanget fisk enn ved kystfiskerne gjør.

 

2.5. Avfolkning

Det mest alvorlige ved forslagene i Pliktmeldingen er at en fullstendig forrykkelse av konkurranseforholdene vil medføre at de bedriftene som ikke nyter godt av de privilegiene som foreslås, ikke vil være liv laget.  Det samme vil være tilfelle med samfunnene rundt.  Det vil måtte føre til konkurser og nedleggelser.  Sesongbedrifter vil oppstå for å ta imot store mengder fisk over kort tid.  Og i stedet for økt verdiskapning og stabile og gode lokalsamfunn, vil nordnorske utkantstrøk måtte se en høyst usikker og mørk fremtid i møte.

 

3. Nødvendige forutsetninger for økt verdiskapning i norsk fiskerinæring

 

3.1. Tilbakeføring av kvoter til kystflåten

Den mest åpenbare løsning for å øke verdiskapningen av våre fiskeressurser er over en viss tid å føre kvotene tilbake til kystfiskerne.  Dette kan gjøres slik at 10 prosent tilbakeføres hvert år.  All den stund det aller meste av trålfisken er uegnet til bearbeiding her i landet, vil trålerrederiene nødvendigvis måtte betale en ressursrente for de årene de fortsatt får beholde en del kvoter.  For lokalsamfunnene på kysten er dette absolutt ikke noen gunstig løsning å bli tilført «fjottpenger» i stedet for råstoff som skaper arbeidsplasser.

 

3.2. Krav til mest mulig stabile landinger

Norske fiskerier vil alltid måtte være sesongavhengige.  Som i de fleste andre private virksomheter vil aktiviteten variere over året. Det må vi også akseptere i vår næring. De kvotene som blir frigjort fra trålerne må imidlertid disponeres på en slik måte at de kommer hele samfunnet til gode.  De må for det første ikke være omsettelige.  For det andre må fisken landes fersk. For det tredje må det etableres en bonusordning slik at jevnest mulige landinger over året blir premiert. 

 

3.3. Krav til kvalitet

I Norge har vi et stor potensial for å forbedre kvaliteten på det råstoffet som bringes på land. Vi kan enkelt måle oss mot Island og respekten som islendingene viser i behandlingen av fisken.  Det er nødvendig å få på plass en sertifiseringsordning for fangstkapasitet pr båt pr døgn for å sikre at fangstene blir optimalt behandlet.

 

3.4. Fiskerikriminalitet

Det vil være nødvendig å komme fiskerikriminaliteten til livs. Det kan ikke være tvil om at det er myndighetenes ansvar.

 

3.5. Nødvendig å se næringa i sammenheng

Eidesen-utvalgets NOU 2016: 26 «En fremtidsrettet fiskerinæring» er på høring til slutten av april.  Vi mener at det er helt nødvendig at våre folkevalgte ser kvotene i torskefiskeriene i sammenheng med de øvrige kvotene i norske fiskerier.

Fiskekjøpernes Forening

For styret

Steinar Eliassen     Ann-Kristin Kvalsvik

Styreleder               Nestleder

Vi snakker om redere som har misbrukt ordningen og tilliten til politikerne i mange år.

Fisken som trålerne bare har lånt må føres tilbake til kystflåten. Dette må starte umiddelbart. Trålrederne kan tilbys å avvikle lånet av kvoter over ti år mot å betale en årlig godtgjørelse på 100 millioner kroner.

Sandberg tilbyr å gi fem tonn torsk til kystfiskebåter mot at hver tråler skal få beholde seks hundre ganger mer, det vil si tre tusen tonn torsk til hver tråler, til en verdi av seksti millioner kroner etter hans beregning.  Det skal skje hvert eneste år fremover.  Dette er belønningen til trålerrederne. For at de har klart å skyve på og manipulere med de klare vilkår som er nedfelt i konsesjonene som filetfabrikkene i sin tid fikk for å skaffe seg jevnere tilgang på råstoff.  Det kan ikke være tvil om at Røkke med flere har vært i ond tro og handlet på tross av interessene til lokalsamfunn og hele den norske fiskeindustrien.  Som råstoffleverandører hadde trålerne utspilt sin rolle helt fra Røkke kom på banen, men han så at de kunne bli god butikk dersom han fikk samlet flere kvoter pr. båt og solgte fisken direkte ut på verdensmarkedet.  Dessverre klarte han å tulle politikere som Ludvigsen og Stoltenberg rundt lillefingeren altfor lenge.  Men det kan ikke fortsette.

Trålerrederne kan umulig unnskylde seg med at de ikke forstår forpliktelser som for eksempel: «Blir ovennevnte vilkår ikke oppfylt, vil ervervs- og trålkonsesjon til de to nevnte fartøyene trukket tilbake».  Noen god sak i rettssystemet kan trålerredene umulig ha. For å foreta en nødvendig opprydding, foreslår Sandberg nå en konkurransevridning av en helt uhørt størrelse.  Det dreier seg om å overføre kvoteverdier for opp mot ti milliarder til et fåtall redere som også er fiskeprodusenter.  Disse produsentene/rederne møter vi andre fiskeprodusenter hver dag i markedet både når det gjelder å kjøpe og selge fisk.  Det sier seg selv at som eiere av pengemaskinene som trålerne nå utgjør, kan de fortsette å subsidiere drifta på land. De kan betale mer for fisken samtidig som de utkonkurrerer oss i markedet.  Vi andre vil ikke ha sjans å overleve.  Det vil heller ikke bli stor aktivitet i de fiskeværene der vi arbeider.  At regjeringen foreslår å handle i strid med Havressurslova og Deltakerloven er kronen på verket.

Fiskekjøpernes Forening

Steinar Eliassen, styreleder

Ann-Kristin Kvalsvik, nestleder

Duncan Steel, vara styremedlem

Fiskekjøpernes Forening og Norske Sjømatbedrifters Landsforening er sterkt imot å starte oljeleting i oljefeltet Nordland 7 og alle andre områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Livet i havet
Området det dreier seg om er trolig det mest fiskerike i verden.  Det er gyte- eller oppvekstområde for verdens rikeste torske- og sildestammer.  I tillegg gyter sei, hyse og kveite, uer og en rekke andre arter her.  Det er ingenting som forsvarer at Norge - som forvalter av noen av verdens rikeste fiskeressurser - setter disse ressursene i fare ved utslipp av giftige stoffer og ved sprengning av seismikk.
Utslipp av klimagasser
Myndighetene våre har sluttet seg til Parisavtalen som tilsier at det trengs opp til 70 % kutt i utslipp av klimagasser.  Olje- og gassutvinningen har de de største utslippene i Norge.  Det er alminnelig enighet om (med 99 % sikkerhet) at mesteparten av de påviste reservene av olje, gass og kull må bli liggende urørt om kloden skal være beboelig i fremtiden.
Økonomi
Norge er i den lykkelige situasjon at vi er blant de rikeste land i verden.  Er det da rimelig at det er vi som fortsatt skal satse på å tjene penger på olje og gass?  Burde det ikke overlates til de fattigste land i verden ta opp den siste oljen? Innen fiskerisektoren har vi dessuten langt større potensial for å skape arbeidsplasser i Nord-Norge enn oljeindustrien dersom mer av fisken landes fersk og med kvalitet - og ikke havner i Kina via kjempetrålere.

Steinar Eliassen
Styreleder                                                               
Fiskekjøpernes Forening                                            
Telefon: 916 02 420                                                     
Jurgen Meinert
Fagsjef
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Telefon: 920 45 445

Åpent Skriv til Fiskeriministeren 

Journalkrav i Landingsforskriften.

Den 1. januar 2017 innføres forskriften. Alle som kjøper/produserer fisk skal føre en journal hvor innkjøp, salg, lagervare og varer i produksjon skal redegjøres for til enhver tid. I tillegg skal summen av innkjøpt fisk minus solgt fisk være lik null, hensyntatt lagerbeholdninger.

Den 9. september 2016 spurte Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fiskeriminister Per Sandberg (FRP) følgende: Hva er forholdet mellom fangst og eksport av torsk, iberegnet import og innenlands konsum?

I sitt svar, 19. september sier ministeren blant annet at det ikke er mulig å finne korrekte tall da eksporttall ikke kan føres tilbake til fangststatistikken!

Journalkravet i landingsforskriften pålegger alle som kjøper/produserer fisk å gjøre nettopp det, og det må være korrekt. Vi konstaterer at fiskeriministeren ikke får det til, og Fiskeridepartementet oppfyller dermed ikke kravene til journalføring i den nye landingsforskriften.

Hva med Fiskeridirektoratet, klarer de å oppfylle journalkravet? Fifor og NSL oppfordrer Direktoratet til å prøve ut journalføringen gjennom å bruke totaltallene for innkjøp og salg, over hele år i Norge, en journalføringstest på de totale, reelle tall for så mange år at lagerendringer kan sees bort fra. 

Summen skal være lik 0 (det skal ikke selges mer eller mindre enn det som landes). Dersom resultatet viser et avvik så må det forklares. Omregningsfaktoren fra rund til sløyd vekt settes til 1,5. Direktoratet får en mye lettere oppgave enn kjøpere/produsenter da de ikke trenger å føre inn og ut av produksjon, her er det bare start/sluttallene som gjelder. De faste utbyttetallene for filet, saltfisk og tørrfisk må de selvfølgelig bruke i beregningen.

Fifor/NSL venter spent på resultatet som Direktoratet kommer frem til, både når det gjelder forskriftens gjennomførbarhet, og ikke minst eventuelle avvik med forklaringer. Dersom det er et avvik som viser større salg enn innkjøp så tillater vi oss å spørre om alle kan benytte den samme avviksprosenten til sin fordel.

For Norske Sjømatbedrifters Landsforening(NSL)  For Fiskekjøpernes Forening(Fifor)

Sigurd Rydland                                                              Duncan Steel

ÅRSMØTE
FISKEKJØPERNES FORENING 


Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Tidspunkt: 01.-02. SEPTEMBER 2016 Kl.: 11.30 


11:30     Lunch
12:30     Åpning. Velkommen ved styrets leder.

SAKSLISTE:
1. Konstituering a) fortegnelse over deltakere b) valg av møteleder c) valg av sekretær d) valg av to personer til å underskrive protokoll fra årsmøte e) godkjenning av innkalling og dagsorden  
13:00
2. Tilrettelegge for en politikk for økt verdiskaping i fiskeindustrien.    - Innleder: Statssekretær NFD Ronny Berg, FRP    -        Medlem av Stortingets næringskomité Torgeir Knag Fylkesnes, SV 
- Hvilken rolle skal  fiskeindustrien/landindustrien ha? 
3. Skal vi ha en fiskeripolitikk som tar vare på lokalsamfunnene og de små fiskemottakene? -   - Innleder: Medlem av Stortingets næringskomité Ingrid Heggø, AP          Medlem av Stortingets næringskomité Geir Pollestad, SP 
 - Nødvendige og forutsigbare rammebetingelser. 
4. Evaluering av levendefangst-ordningen.     - Innleder : Sigurd Rydland 
- Leveringsplikt og kvotesystem til landanlegg - Økonomisk hensyn også til landanleggene. - Ressurskontroll 
 
DAG 2 - OPPSTART KL. 09.30 
5. Regnskap m/ styrets beretning. 6. Valg Styret 2015 har bestått av følgende medlemmer:
Medlemmer på valg 2016:
Valgkomiteens forslag
Leder Steinar Eliassen X  Styremedlem Ann Kristin Kvalsvik   Styremedlem Duncan Steel X  Styremedlem Thorvald Giæver   Styremedlem Sverre Solbakk X  Styremedlem Ola Telebond      Varamedlem Sigurd Rydland   Varamedlem Jan Odin Odinsen      Valgkomite Geir Børre Johansen X  Valgkomite Helge Haug X

 
 

Foreløpig høringsuttalelse til Eidesen-utvalget

Fra Fiskekjøpernes Forening

Oslo, 15. mars 2016

 
1.BAKGRUNN
 

MED LOV SKAL LAND BYGGES OG IKKE MED ULOV ØDES, heter det i et av de eldste skrifter som vår kultur bygger på. (Håvamål)

 

HAVRESSURSLOVEN

§ 1.Formål

Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.

 

§ 2.Retten til ressursane

Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.

Utgangspunktet for norsk fiskerinæring er at tilgjengelige fiskekvoter er langt mindre enn næringas kapasitet til å fiske og til å produsere. De kvanta fisk som er tilgjengelige er også langt mindre enn hva markedet etterspør. Spesielt gjør dette seg gjeldende for fersk hvitfisk med unntak av noen få uker i toppsesongen. Dette er en utvikling som er blitt klart sterkere de siste par årene.

Torskekvoten i Barentshavet har vært historisk høy med en million tonn i 2013 og 2014. I 2015 og 2016 er kvota på omtrent 900 tusen tonn. Vi har da opplevd at med en nedgang i kvantum på ti prosent er pris til fisker økt med hundre prosent. Det som er spesielt påtagelig gjennom de siste månedene, er at prisen for fersk torsk er skutt i været. Særlig gjelder dette fisk med den beste kvaliteten, der det knapt noen sinne har vært betalt bedre priser. Betydelige kvanta hel fersk torsk har vært solgt for over åtti kroner pr kilo. Det tilsvarer tre ganger mer enn det som fryst torsk har vært solgt for. Fersk torskefilet oppnådde de to første måneden i år 20 % høyere pris enn tilsvarende fryst. For å oppnå denne merprisen kreves det at fisken behandles med omtanke hele veien frem til konsument. Fisker må ha omtanke for den behandlinga fisken får allerede før den kommer om bord i fartøyet, mens det er om bord og under lossing. Produsent må være omhyggelig i sin håndtering under sortering og pakking. For at fisken skal ha størst mulig verdi for distributøren, må også transporten være av høy kvalitet. Det sier seg selv at det kreves ekstra arbeid for å hente ut denne merverdien. Men som regnskapene til de fleste aktørene i næringa viser de siste par årene, så har det vært et lønnsomt merarbeid.

 2. ØKT VERDISKAPNING - SAMMENLIGNING MED LAKS

Den store merprisen som laks oppnår i forhold til torsk bør være et stort tankekors for norske myndigheter og norske næringsutøvere. I årets to første måneder ble det eksportert nesten fire ganger mer hel laks enn hel torsk. Prisen for fersk laks var den doble av fryst torsk – 55 kroner mot 27 kroner pr kilo. Fersk torsk oppnådde nesten 10 kr mer pr kilo enn fryst. Mens bare vel halvparten (54 %) av norsk hel torsk ble eksportere fersk, ble nesten 100 prosent (98 %) av den hele laksen eksportert i fersk tilstand. Dette høye prisen for laks oppnås til tross for at villfanget fisk generelt har bedre omdømme hos de fleste forbrukerne - og spesielt de kresne og kjøpesterke - enn oppdrettet fisk har. Det bør i første omgang være en rimelig målsetting å oppnå samme pris pr kilo torsk som pr kilo laks. Med dagens kvoter på torsk vil dette innebære en verdiøkning på seks milliarder kroner i året for norsk fiskerinæring.

 

3..STRUKTURKVOTER I KYSTFLÅTA

Strukturering i kystflåten har gitt grunnlag for større lønnsomhet, men struktureringa har også hatt betydelige negative konsekvenser.

Nofima-rapporten fra undersøkelsen i 2014 om utviklinga av kvaliteten på snurrevadfanget og linefanget fisk er trist lesning. Fra 2004 hadde kvaliteten på den førstnevnte blitt betydelig dårligere, mens linefanget fisk var like god som ti år tidligere. Den nærmest skandaløst dårlige kvaliteten på snurrevadfanget hyse som har vært referert i media, og som vi i bransjen kjenner godt til, innebærer en enorm ressurssløsing. Dette skjer fordi at det blir for knapp tid til å ta alle kvotene – den minst verdifulle fisken, som kanskje krever litt ekstra arbeid, blir mest skadelidende.

Et annet viktig moment er at store torskekvoter gir så god inntjening at det blir lite interressant å fiske etter andre fiskeslag. Sesongene blir korte og hektiske med stort utbud av fisk på kort tid. Prisene blir lavere enn de hadde behøvd å være dersom det samme kvantumet ble spredt over en lenger fangstperiode.

Det kan konkluderes med at store kvoter ofte gir lavere kvalitet og lavere verdi enn det som med litt mindre kvoter rimelig enkelt kan oppnås.

 

4. TILBUDSPLIKTIGE TRÅLKVOTER

Kvotene/fiskeleveransene fra de leveringspliktige eller tilbudspliktige trålerne har totalt mistet sin betydning som råstoff til industrien.

Fra 2. januar og frem til 14. mars i år har all leveringspliktig torsk vært usolgt på auksjon. (Se vedlegg.) Dette betyr at fisken går tilbake til rederiet som nærmest kan gjøre hva det vil med fisken. Årsaken til at fisken e usolgt er enkel å forklare. Kvaliteten på trålfisken, enten den leveres fersk eller fryst, har ikke høy nok kvalitet til å gi ferdigprodukter som kan produseres lønnsomt i Norge. Prisen på auksjon for trålfisken skal være gjennomsnittet av annen torsk som er omsatt i samme område siste 14 dager. Riktignok leveres det en del fryst råstoff til klippfiskindusrien for produksjon av produkter i lavpriskategorien, men dette er ikke fisk som leveres under tilbudsplikten, jfr. uttalelse til adm.dir. Torvanger på seminar i Tromsø 3. mars 2016 der han bekreftet at den leveringspliktige fisken ikke var aktuell for Nergård å bearbeide.

Kontrollen som en del bedrifter har med store trålkvoter, innebærer en enorm og urimelig konkurransevridning til fordel for disse bedriftene. Datterselskapene i Aker, Norway Seafood og Havfisk, sine regnskap i fjor viser dette tydelig. Mens Havfisk hadde et overskudd på 228 mill i fjor var underskuddet i det førstnevnte 38 mill kroner. Overskuddet på sjøen kan benyttes til å dekke underskuddet på land. Det er ytterligere mer påtagelig at resultatet til Havfisk kom til tross for at fisken de lander ikke kan regnes som den beste kvaliteten, men nærmest sekunda vare, fisk fryst i 50 kilos blokker. Hvilke verdier kunne ikke vært skapt om fisken var av topp kvalitet?

For å opprettholde den såkalte aktivitetsplikten på sine landanlegg, er trålerrederne avhengige av å kjøpe fisk fra kystflåten. Med overskuddet fra sjøsiden til å dekke underskudd på land, er de i stand til å kjøpe fisken dyrere og selge den billigere enn andre aktører. Kvantum virker å være viktigere enn pris og kvalitet. Det er erfaringa til mange konkurrenter. Slike verdier er ikke med på å fremme norsk fiskerinæring.

Dersom noen produsenter skal rå over kvoter, slik de gjør som har trålere med tilbudsplikt, vil det være rimelig at samtlige produsenter i de aktuelle regionene får sin andel. Etter regjeringas forslag gjelder dette de tre nordligste fylkene.

 

HVORDAN BØR TILDELING AV KVOTER VÆRE I FREMTIDA DERSOM §§ 1 OG 2 I HAVRESSURSLOVEN SKAL ETTERLEVES?

-          Trålstigen bør nedtrappes.

-          Lineflåten som leverer fersk fisk bør få kvotebonus, men med krav om minimum driftstid.

-          Kvotebonus til levendelagring bør fortsette.

-          Ferskfiskbonusen bør utvides

-          Det må tas hensyn til at den minste flåten har den beste lønnsomheten.

-          Det bør vurderes om fiskeprodusenter skal ha lov til å være majoritetseiere i flåte – herunder åpenbare selskapskonstellasjoner a-la Norway Seafoods/Aker og om fiskere skal ha anledning til å eie landanlegg. Vertikal integrering har vært en gedigen fiasko i norsk fiskerinæring og ført til lavere verdiskapning enn det som er potensialet i våre begrensede fiskeressurser.

 •  Start 
 •  Prev 
 •  1  2 
 •  Next 
 •  End 
Page 1 of 2

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top