Høringsutalelse - Forslag til nasjonalt statistikkprogram 2021-2023

NOU 2019: 21 Framtidens fiskerikontroll skriver s. 61"Det er vanskelig å sammenholde eksportstatistikken med seddelførte landinger."

Fiskekjøpernes Forening mener derfor at det er behov for kunnskap som kan brukes til å kontrollere at mengdene fisk som eksporteres ikke overstiger det som er tilgjengelige kvoter, hensyntatt import og innenlands konsum.  Den manglende kontrollen fører til storstilt økonomisk og miljømessig kriminalitet. NOU 2019:21 bekrefter at den manglende kontrollen er en av hovedårsakene til storstilt økonomisk og miljø- kriminalitet - kriminalitet som er behørig dokumentert i flere forskningsprosjekter og oppsummert i samme NOU.

Uttaket av ressursene rapporteres fortløpende ved landing, men siterte NOU konkluderer med at kontrollen er for dårlig, blant annet fordi det stilles spørsmål ved om eksportstatistikken er nøyaktig nok.  Grunnen til spørsmålsstillingen er at omregningsfaktorene fra ferdig produkt til landet vekt/kvotevekt ikke er tilstrekkelig presise.

Vi mener at følgelig må det avsettes tilstrekkelige ressurser til at mer presise omregningsfaktorer kommer på plass, slik at eksportstatistikken kan bli et nyttig verktøy i kontrollen med det norske uttaket fra fiskeressursene.  

Om lag 90 prosent av fiskeressursene vi høster skjer i samarbeid med andre nasjoner.  Det er en selvsagt forutsetning at høstingen skjer i henhold til FNs bærekraftmål. Vi ønsker å understreke det som står presisert i det mottatte forslaget: «Statistikken er et viktig informasjonsgrunnlag for forskning og analyse av fiskerinæringen, og inngår som grunnlag i nasjonalregnskapssystemet. Den blir også brukt av FAO, Eurostat, OECD og en rekke internasjonale fiskeriorganisasjoner for internasjonale sammenligninger

Avgitt 21.08.2020

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

More in this category:

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top