«SJØKART FOR ØKT VERDISKAPNING I NORGE»

Næringskomiteen
Stortinget
0026 Oslo                                                                Akkarfjord/Tromsø, 25.11.2017
 
«SJØKART FOR ØKT VERDISKAPNING I NORGE»
 
Fiskekjøpernes Forening (Fifor) observerer at Fiskeridepartementet fortsetter med sin mangeårige politikk med tilfeldige dispensasjoner. I den senere tid gjelder dette den såkalte «Hjeltnes-kvota» og «Klo-kvota».  Vedtakene føyer seg inn i rekken av innfall som medfører at vi står overfor en fullstendig uforutsigbar fiskeripolitikk.  Dette rammer næringsutøvere som befinner seg mellom knappe råstofftilførsler og markedet spesielt hardt.  Disse næringsutøverne er ofte hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn og opplever nå at det ikke er likhet for loven. 
 
De ville fiskeressursene i Norge er fullt utnyttet og det kan ikke fortsette at Norge som tar mål av seg til å være verdens fremste sjømatnasjon har en fiskeripolitikk etter innfallsmetoden.  På denne bakgrunn krever Fifor at Stortinget nå starter arbeidet med å lage et «Sjøkart for økt verdiskapning av den norske fisken», med utgangspunkt i at det er fiskeressursene som er den knappe faktoren.  Dette må skje i overensstemmelse med Havressurslova, som ble vedtatt av et enstemmig Storting, gjeldende så seint som fra 1.1.2009. §1 «Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane …og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna»
 
Vi mener spesielt at det må legges vekt på hvordan man skal bedre kvaliteten – og dermed øke eksportverdien - på norske fiskeprodukter.  Fifor vil gjøre Stortinget oppmerksomhet på det forhold at omkring førti prosent av torsken fryses på sjøen.  Størsteparten av dette kvantumet eksporteres via sentrale fryseterminaler der verdiskapninga bare utgjør noen få øre pr kilo.  Torsken ender deretter opp som råstoff for såkalte «commodities», det vil si varer i det laveste prisleiet.  Denne produkttypen presser ned prisen på produkter med
 høy kvalitet som er produsert i Norge. De reduserer eksportverdien av de norske fiskeressursene og river grunnlaget unna norske arbeidsplasser. 
 
Fifor mener at blant annen følgende punkter må vektlegges:  
 
- Ferskt råstoff er norsk fiskerinærings fremste konkurransefortrinn, følgelig må en større del av fisken føres på land i fersk tilstand for å kunne bearbeides på en lønnsom måte i Norge - Med unntak av noen få uker i året, har alle Fifors medlemmer for lite  råstoff, følgelig må det føres en politikk som sikrer at det er mulig også for oss å konkurrere om fisken ut fra hvor dyktige vi er til å skape verdier av råstoffet. - Omstilling kreves fra å tenke kvantum til å tenke kvalitet og verdi  - Ressurskontrollen må styrkes kraftig - Trålstigen må nedtrappes - Fifor´s medlemmer opplever at strukturpolitikken gradvis har redusert - og i noen tilfeller utradert råstofftilførselen til vår industri. Noen få uker i året har de fleste tilfredsstillende tilgang, men strukturering og kvotesalg fører til at stadig flere verdiskapende helårsarbeidsplasser forsvinner, med det resultat et de erstattes av utenlandske sesongarbeidere. 
 
Resultatet kommer som følge av at politikken ikke er i tråd med Havressurslova - og fører igjen til at innovasjon og investeringer i industrien uteblir. 
 
 
Fifor bidrar gjerne med sin kompetanse for at nasjonen Norge skal få utarbeidet et Sjøkart for økt verdiskapning i Norge.
 
 
 
Styret i Fiskekjøpernes Forening    
 
 
Steinar Eliassen sign.     Ann Kristin Kvalsvik sign. Styreleder        Nestleder
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top