Brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen

Riksrevisjonen,
Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite.
(vedleggene kan fås ved henvendelse styreformannen)
 
1. Bakgrunn
Fiskekjøpernes Forening (Fifor) ble stiftet i 2007 som følge av at ca. 40 fiskeprodusenter og fiskeeksportører ikke var tilfreds med det arbeidet som ble gjort av eksisterende organisasjoner.  På vårt første årsmøte i 2008 var hovedtema fiskerikriminalitet, populært kalt fiskejuks.  Kriminaliteten innebærer i hovedsak at fiskere og fiskekjøpere blir enige om å  rapportere lavere kvanta kjøpt enn det som reelt er fisket og levert.  Prisen kan dermed settes høyere enn den i realiteten er. Fisker som jukser får større verdi ut av sin kvote og fiskekjøper får mer og billigere fisk til sin produksjon.  Dette er også en metode for å dekke inn lavere kvalitet enn det som virkelig leveres.  Kriminaliteten har først og fremst følgende konsekvenser:
- Miljøkriminalitet, fordi det blir fisket mer enn fastsatte kvoter.
- Forbrytelse mot fremtidige generasjoner.
- Konkurransevridning, fordi vinnerne er de som jukser.  Lovlydige fiskere får lavere kvanta og priser enn ellers, mens det er nærmest umulig for lovlydige produsenter å overleve.
- Redusert verdiskapningen for hele næringa, fordi kvantum blir vektlagt på bekostning av kvalitet.
- Desto mindre anleggene er, desto større er oppdagelsesrisikoen. Det innebærer ulevelige konkurranseforhold for små fiskekjøpere. 
I stedet for å oppleve en bedring av situasjonen, erfarte man som fiskekjøper utover i 2012 og 2013 en sterk forverring av situasjonen.  Dette medførte blant annet at vår forening sendte brev til Riksrevisjonen våren 2013 der vi dokumenterte at det ikke var samsvar mellom tilgjengelige torskekvoter og eksportert mengde torskeprodukter, hensyntatt konsum innenlands.  Avviket var betydelig større enn det som kunne tas som toleranse for kalkylefeil.  Forskningsinstituttet Nofima foretok likeledes en del arbeid rundt problemstillingen der det gjennom intervjuer kom klart frem at tingenes tilstand var langt fra tilfredsstillende. (Svorken og Hermansen, Nofima rapportserie (26/2014)). Noen av våre medlemmer erfarte klager fra kunder om at de ikke pakket tilstrekkelig overvekt i fiskepartiene sine, en klar indikasjon på at noen produsenter kvittet seg med ulovlig innkjøpt fisk ved å sende mer fisk enn det de fakturerte. (Dette er kvanta som ikke kommer på eksportstatistikken og kommer i tillegg til den uforklarlige overeksporten.)  Statistikkdirektør Sandberg i Fiskeridirektoratet kom sommeren 2013 med en kalkyle over eksport og innenlandskonsum som skulle påvise at våre kalkyler ikke var korrekte.  Kalkylen inneholdt imidlertid så vidt åpenbare feil at Fiskekjøpernes Forening ikke kunne ta denne seriøst (vedlegg 1).  Mens Sandbergs kalkyle viste en lageroppbygging på 2 % av eksportert kvantum, viste vår kalkyle som var korrigert for åpenlyse feil, en mereksport på 6 %. (Vedlegg 2.)
På bakgrunn av oppslagene i media og Nofimas arbeid, ble en 11-partsgruppe med representanter for offentlige etater og organisasjoner i næring etablert for å arbeide grundig med problemstillingen.  (Fifor ble i første omgang ikke invitert til gruppa, til tross for at vi var den organisasjonen som hadde varslet om fiskefusket!) 
Frem til høsten 2015 var Nofima engasjert av 11-partsgruppen med et forprosjekt for å finne metoder for å avdekke fiskerikriminalitet.  Da vedtok imidlertid Fiskeridirektoratet at de selv alene skulle stå for det nødvendige arbeidet med å avdekke og forebygge fiskerikriminalitet.
 
Etter at 11-partssamarbeidet var startet, oppfattet vi at direktoratet tok problemene alvorlig og at det ble arbeidet seriøst for å komme uvesenet til livs.  Vår forbauselse ble meget stor da fiskeriminister Sandberg anklaget vår styreleder for å rope ulv og hevdet at Fiskeridirektorat hadde tilbakevist våre påstander (avisinnlegg i Klassekampen 30.4.2016.)   Dette avisinnlegget var bakgrunnen for at Fifor på nytt gikk gjennom beregningene fra 2013 og også undersøkte utviklingen i perioden 2013-2015. (Vedlegg 3, 4 og 5)
 
2. Fakta
Mens en sammenligning mellom tilgjengelig og eksportert kvantum i perioden 2008 til og med 2012 viste en mereksport på «bare» 8 % var den på 12 % i 2013, 24 % i 2014 og
15 % i 2015.  Det ble følgelig sendt e-poster til fungerende fiskeridirektør Sandberg og fiskeriminister Sandberg med de nye og svært alarmerende resultatene.
Den svært høye prosenten i 2014 er det grunn å anta har sammenheng med alt jukset som ble omtalt i 2013, og tydeligvis fant sted, samtidig som fiskeridirektør Holmefjord i en aviskronikk avviste mulighetene for å kontrollere salgstall basert eksportstatistikk.  Hun skrev «… vi har da langt større tro på at fokuset bør settes på å få en mest mulig korrekt fiskeristatistikk. Denne opparbeides i det øyeblikk fisken landes, hvor en har krav til veiing og samtidig underskrift fra kjøper og selger.»  Utsagnet innebærer at når kjøper og selger har underskrevet sluttseddel, så er saken grei.  Det kan tolkes so nærmest uansett hvor mye man har jukset, så vil ikke direktoratet i ettertid gripe inn.  (Se vedlegg 6)
 
3. Ny landingsforskrift
Som svar på å komme kriminaliteten til livs insisterte fiskeriminister Aspaker i møte med næringa 22. 4. 2013 å få på plass en forskrift for fiskelandinger.  Dette utkastet til Landingsforskrift hadde det vært arbeidet med i flere år av direktorat, departement og fiskeriorganisasjoner.  Den var imidlertid lagt vekk da man hadde innsett at metoden ikke ville være effektiv for å komme fiskerikriminaliteten til livs.  Etter at den (ble tørket støv av og) skulle innføres med virkning fra 1.1.2014, er det stadig blitt gitt utsettelser.  Ytterligere dispensasjon fra forskriften kunne sist gis alle produsenter som søkte før fristen gikk ut høsten 2015.  Det kan synes som Fiskeridirektoratet har innsett at forskriften ikke vil fungere.  Direktoratets inspektører har for øvrig ved gjentatte anledninger fremholdt overfor våre medlemmer at de i sin kontroll ikke ville kunne håndheve forskriften fordi en håndhevelse vil kreve langt større kapasitet enn den fiskeridirektoratet rår over.  Selv i dag, med en mer begrenset inspeksjon, har inspektørene bare kapasitet til å være fysisk til stede ved 1-2 % av fiskelandingene.  Dette er bakgrunnen for at de fleste fiskeprodusenter har oppfattet forskriften som formålsløs.  Det er kun i teorien og ikke i praksis at den gir en bedre kontroll.  Den pålegger imidlertid fiskekjøperne et meget betydelig ekstra papirarbeid.  Når man ser at den ikke gir mer effektiv kontroll, er det forståelig at fiskekjøperne generelt har hatt sterke innvendinger mot å innføre forskriften.
 
4. Siste tids utvikling  
Det pågående fisket ved Bjørnøya er i betydelig grad basert på å levere torsk på ferskfiskordninga, dvs. at det ikke kan landes mer enn 30 % (40 % etter 22.8.2016) torsk om en bare fisker på kvoter tildelt under ordninga.  Mens noen båter har fått over 80 % torsk i fangstene, har andre klart å holde seg innenfor grensen, til tross for at de fisker på omtrent samme fiskefelt. Erfarne fiskere mener det ikke er rimelig.  Kjøpere i vår forening er også blitt spurt fra fiskere om hvordan de stiller seg til å deklarere torsk som hyse!
 
5. Siste avisdiskusjoner
FiskeribladetFiskaren fant vår e-postutveksling med Fiskeridirektør og Fiskeriminister i direktoratets postmappe og skrev om saken. 
 
Fiskeridirektør Holmefjords kommentar til vår styreleders varsel om en eventuell omskrivning av torsk til hyse er mildest talt merkverdig.  I Fiskeribladet den 19.8.2016 kan man lese: «Hun viser til at det er lov å ha 30 % torsk i fangstene som går av ferskfiskkvoten, og ikke av fartøykvoten, og at det dermed ikke skulle være behov for å omgå reglene.»  At det i den angjeldende uke ikke var mulig å fiske bare 30 % torsk og oppnå 70 % annen fisk, faller henne tydeligvis ikke inn.  Det er i tillegg lite fruktbart for næringas verdiskapning at hun kaller vår styreleder useriøs, all den stund han her tar opp problemstillinger av miljøkriminell karakter.
 
Statistikkdirektør Sandbergs argumentasjon er ikke mer overbevisende.  Han anfører:
1. «At svingninger i lager er forklaring på «for stor» eksport enkelte år.»  Kommentar: Når solgt mengde torsk – innenlands og utenlands – er større enn tilgangen og dette gjentar seg hvert eneste år over en periode på åtte år, faller et slikt argument på sin egen urimelighet.
2. «At omregningsfaktorene i eksportstatistikken ikke kan brukes.»  Kommentar: Uten noen nærmere begrunnelse hevder han at de vanlige regneartene ikke skal kunne brukes til kontrollformål.  Det må derfor spørres hvorfor man da i det hele tatt har etablert slike omregningsfaktorer og at dette har skjedd i samarbeid med de andre fiskerinasjonene?  Både norske og utenlandske fabrikktrålere kalkulerer sine kvoter, som tildeles i rund vekt, ut fra den mengde ferdigvarer som leveres, og ofte i utenlandske havner.  Det finns da ikke andre metoder enn å benytte omregningsfaktorer.  At eksportstatistikken ikke er riktig like finmasket, og at en kanskje må tillate avvik innenfor 2-3 %, medfører ikke at en i snitt kan akseptere dokumentert avvik på over 10 %.
3. «At det kan være utenlandsk fisk som er eksportert fra norsk tollager.»  Kommentar: I så fall smugles utenlandsk fisk ut som norsk og under norsk preferansetoll til f.eks. EU.  Er det sannsynlig at så skjer i noe omfang?  I så fall må en slik smugling rimelig enkelt kunne stoppes.
4. «At han har tatt tallene fra SSBs statistikk og at én post, nemlig fersk filet, ikke var kommet med. Og det var en årsak til at han fant for lave eksporttall.» Kommentar: Det må kunne forlanges at han i ettertid korrigerer sine tall når dette oppdages.  I vår kalkyle for årene 2013-2015 var det ikke tall som manglet fra SSB, og avvikene er enda større.
5. Endelig, Sandberg benytter heller ikke de best tilgjengelige data for innenlands forbruk av torsk, nemlig tallene fra Norges Sjømatråd, når han skal kalkulere mengden torsk som konsumeres.
 

6. Fiskeriministerens stilling
Til tross for at Fifor gjentatte ganger har påpekt overfor Fiskeridepartementet og fiskeriminister Sandberg at det er sterke indikasjoner på et grovt overfiske av torsk, tar statsråden det hele og fulle konstitusjonelle ansvaret for Fiskeridirektoratets kalkyler og sier i et intervju i FiskeribladetFiskaren den 22.8.2016 at: «Det er åpenbart at lederen i Fiskekjøpernes Forening har litt tungt for det.»  Han avviste med andre ord blankt våre advarsler.
 

7. Fiskeridirektørens holdning
Fifor foreslo på møte i 11-partsgruppa den 11. juni i 2015 overfor fiskeridirektør Holmefjord at myndighetene burde skaffe seg hjemmel for at fiskekjøpernes revisorer også må revidere bedriftenes kvantumsregnskap.  Dette ble avvist med at hennes egen erfaring fra diverse bedriftsstyrer var at revisorene, med alle forbehold de tar, nærmest frasier seg alt ansvar for det de skriver under på.  Et betimelig spørsmål bør da være hvorfor det i det hele tatt er lovpålagt at bedrifter skal ha revisorer.  Vi mener at vårt forslag vil kunne effektivisere ressurskontrollen, samtidig som det ikke belaster offentlige budsjett.
 
8. Konklusjon
På bakgrunn av det ovenstående, samt henvendelser vi har fått fra fiskere og fiskekjøpere når denne saken på nytt kom frem i media, er det med sterk beklagelse vi må informere om at den måten som ressurskontrollen foregår på, ikke på noen måte er tilfredsstillende. 
Vi anmoder derfor både Riksrevisjonen og Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite på det sterkeste om å iverksette undersøkelser som kan verifisere, eventuelt falsifisere, de sterke mistanker om fiskerikriminalitet som vi har erfart, og som statistikken så klart understøtter.  Det er etter vår mening tydelig behov for et nytt kontrollregime som kan være verdens fremste sjømatnasjon verdig.
 
 
 
Ballstad, 29. august 2016   Styret i Fiskekjøpernes Forening
 

Steinar Eliassen   Ann-Kristin Kvalsvik    Thorvald Giæver
Styreleder   Nestleder    Styremedlem     
Duncan Steel   Rune Stokvold    Ola Henrik Telebond
Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem
 

Jan-Odin Olavsen  Sigurd Rydland
Varamedlem   Varamedlem
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Nyheter

  Pressemeldinger

   Uttalelser

    Fifor i Media

     Go to top